3W WICIE

Domki letniskowe nad morzem

REGULAMIN DOMKÓW 3W WICIE

Regulamin określający zasady pobytu i rezerwacji Gości

W celu zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich naszych gości opracowany został niniejszy regulamin.

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie naszego Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt.

2. Dokonując powyższych czynności Gość potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wymienione w nim warunki.

3. Właścicielem ośrodka jest osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: 3W Zdzisław Przybylski NIP: 779-131- 00-24, Wicie, ul. Wiciowa 13.

4. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za cały pobyt z góry, okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem przy wypełnianiu karty meldunkowej w Recepcji .

5. Wpłata opłaty za pobyt, jak i wcześniejsza wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie ośrodka.

6. Domki wynajmowane są  na doby hotelowe, doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16.00, a kończy o godzinie 9.00 dnia następnego.

7. Ośrodek w miesiącach lipiec i sierpień przyjmuje na pobyty minimum 7 dniowe, rozpoczynające się i kończące zawsze w sobotę.

8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres uzgodniony w dniu przyjęcia Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 8.00, w dniu poprzedzającym koniec jego pobytu. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli Ośrodek dysponuje wolnymi domkami jest możliwość przedłużenia pobytu.

9. Jeżeli została dokonana rezerwacja na dany okres, a z przyczyn od nas niezależnych zostaje skrócona, Gość pokrywa cały koszt pobytu.

10. Na terenie Ośrodka parkowanie jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach. Do każdego Domku  przydzielone jest jedno bezpłatne miejsce parkingowe niestrzeżone (kolejne miejsce płatne 10 PLN za dobę). Ośrodek nie odpowiada za pojazdy wprowadzone na jego teren i przedmioty w nich pozostawione (nie jest ich przechowawcą) i nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie lub utratę.

11. Osoby niezameldowane mogą przebywać w domkach lub na terenie Ośrodka w godzinach 7.00 – 22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej  po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek na odpłatne  dokwaterowanie osoby niezameldowanej, według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.

12. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach: od  22.00 do godziny 7.00.

13. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

14. Gość domku nie może przekazywać go innym osobom bez wiedzy Recepcji, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą zapłacił.

15. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszyli Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających na terenie obiektu.

16. Każdorazowo Gość opuszczający domek, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, sprawdzić stan drzwi i okien oraz upewnić się, że są dokładnie zamknięte. Opłata za zagubiony komplet kluczy wynosi 200 złotych.

17. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

18. Korzystanie przez dzieci z urządzeń znajdujących się na terenie Ośrodka (huśtawka, zjeżdżalnia itp.) powinno odbywać się, ze względów bezpieczeństwa, pod kontrolą osób dorosłych. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.

19. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Stosowny cennik stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

20. W dniu wyjazdu gościa z ośrodka podczas wymeldowania będzie sprawdzana check-lista mająca na celu sprawdzenie wyposażenia domku. Za brak któregoś elementu z listy gość jest zobowiązany zapłacić kwotę równa wartości zakupu przedmiotu.

21. W dniu przyjazdu i zameldowania Gość wpłaca kaucję  w wysokości 200 zł tytułem zabezpieczenia kosztów ewentualnych zniszczeń. Kaucja jest zwracana w dniu wymeldowania Gościa, po sprawdzeniu stanu wyposażenia i urządzeń technicznych w zajmowanym przez niego domku.

22. Możliwy jest przyjazd ze zwierzętami po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym bądź mailowym i uzyskaniu zgody.

23. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku.

24. Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu  i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Mokrą odzież, bieliznę należy suszyć na suszarkach będących na wyposażeniu każdego domku.

25. W domkach obowiązuje zakaz smażenia ryb.

26. W każdym domku znajduje się kosz z przeznaczeniem na odpady żywnościowe, przemysłowe itp., wyłożony workiem, który po napełnieniu należy zawiązać i umieścić w koszu w wyznaczonym miejscu na terenie ośrodka. Każdy z gości jest zobowiązany do segregacji odpadów.

27. W domkach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

28. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę rzeczy przywiezionych przez Gości np; quady, rowery, skutery, przyczepki, itp.

29. W domkach oraz i ich bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (poza miejscami wyznaczonymi). Kara za palenie w domku wynosi 500 złotych

30. Ośrodek jest zobowiązany zapewnić gościom:

  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych na terenie funkcjonowania urządzeń, które znajdują się na wyposażeniu domku,
  • czystość i porządek na terenie ośrodka.